Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość"


Powstałe w 2004 roku stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” jest organizacją pozarządową, której nadrzędnym celem jest popularyzowanie dorobku niepodległościowego ruchu socjalistycznego oraz dbałość, aby idee związane z tradycją Polskiej Partii Socjalistycznej były kontynuowane i znalazły należyte miejsce w codziennych działaniach polskiej lewicy. Ruch stawia sobie za cel zasadniczy pozyskiwanie w środowiskach zawodowych, wśród młodzieży, inteligencji, ludzi pracy i w środowiskach emeryckich zrozumienia i poparcia dla tych idei społecznych, które wywodzą się z lewicowej myśli społecznej, a których intencją jest obrona interesów ludzi pracy najemnej. Ruch aktywnie wypowiada się i działa w obszarach problemów pracy i rynku pracy, sprawiedliwości oraz problemów pokoju.

Dane

Adres korespondencyjny

Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość"

Cele programowe

Stowarzyszenie realizuje poprzez wspieranie inicjatyw, programów, ruchów, partii politycznych i ugrupowań które:
- służą interesom ludzi pracy, umacnianiu spokoju w kraju i pokoju w świecie;
- pozwalają na urzeczywistnianie w praktyce, w ramach państwa demokratycznego, idei sprawiedliwości i równości wszystkich Polaków;
- niwelują różnice społeczne, a w szczególności sprzyjają tworzeniu równych szans w dostępie do dóbr kultury, nauki i oświaty oraz ochrony zdrowia;
- zdecydowanie przeciwstawiają się pauperyzacji społeczeństwa i jego postępującemu rozwarstwieniu na tle ekonomicznym;
- sprzyjają upowszechnieniu wiedzy i nauk, służących człowiekowi i obiektywizacji jego miejsca w społeczeństwie obywatelskim;
- sprzyjają wdrażaniu w praktyce społecznej zasad demokratycznych, obowiązujących w państwie prawa;
- pozwalają na pogłębianie wiedzy o współczesnym świecie oraz tworzeniu koncepcji rozwojowych w społeczeństwach demokratycznych.
- pozwalają na dostosowanie Polski do zasad współżycia z innymi narodami w ramach Unii Europejskiej.

Formularz kontaktowy

 _____   _____  __  _  __  __ 
| __ \\  | ___|| | || | || \ \\/ // 
| | \ || | ||__  | '--' ||  \ ` // 
| |__/ || | ||__  | .--. ||  | ||  
|_____//  |_____|| |_|| |_||  |_||  
 -----`  `-----` `-` `-`   `-`'